Тим

За сево ова се грижи професионален тим:

-Директор
-Педагог
-Дефектолог
-Логопед
-Воспитувачи
-Негувателки
-Административни и технички служби

Преземи PDF од нашиот тим и контакт информации

Директор:
ВД директор Силвана Савовска – 02/2779-229

Силвана Савовска, родена 17.01.1964 година во Штип дипломирала на Педагошки факултет, Штип. Работно искуство од 34 години, од кои 26 години во дејноста. Има добиено повеќе награди и признанија во воспитно образовната работа.


Педагог:
Мира Ѓоргиевска - 02/2779-229


Логопед:
Мартина Ѓуровска - 02/2779-229


Дефектолог:
Оливера Сеизова - 02/2779-229


Воспитувачи:

Објект Расадник
Николовска Ирена – 071/266-840
Велковска Билјана
Мирјана Кајчевска
Поповска Маја
Арсова Сунчица
Китановска Мирјана
Кливановска Снежана


Објект Пржино
Сузана Колевска – 071/390-031
Маја Бошковска
Менка Крстевска
Кети Петковска
Лидија Костова


Објект Стапалче
Стевковска Наташа – 071/225-750
Видеска Станка
Санев Софија


Објект Пеперутка 1 и Пеперутка 2
Јасмина Арсоска – 071/266-842
Јулијана Илиевска
Виолета Ангелова
Светлана Николовска
Емилија Брезовска
Марина Савовска
Мирјана Ѓорѓиоска
Анита Јовановска
Васка Кузмановска
Маре Стојковска
Николина Здравевска
Снежана Лекоска
Љубица Стојановска
Маја Трпевска
Силвана Савовска


Објект Ѕуница
Јулијана Анѓелеска – 072/321-391
Марина Стојановска
Бети Вељановска
Марина Бузалковска


Објект Зелениково
Анѓеловска Зујце – 071/361-747


Негователи:
Објект Расадник
Паковска Добринка
Блажевска Билјана
Марковска Снежана
Василева Даниела
Ѓоргиева Драганова Марија
Синадиновска Марина
Атанасовска Розица
Дељанин Алида
Митревска Кате
Огненовска Загорка
Блажеска Јулијана
Анѓеловска Кети
Ќосовиќ Верка
Кечовска Анета


Објект Пржино
Гордана Ѓорѓиевска
Елена Стојановска
Анета Митева
Снежана Јошевска Калпакова
Јагода Коловска
Марија Цековска
Анета Мишева
Јулијана Тренковска
Радмила Сребров
Снежана Кузмановска
Маја Наковска


Објект Стапалче
Димоска Виолета
Наумовска Анета
Никова Марија
Богдановска Ирена
Лашкоска Зорица


Објект Пеперутка 1 и Пеперутка 2
Виолета Талевска
Весна Крстевска
Весна Христовска
Александра Лактински
Јулијана Дамчевска
Ивона Паркачева
Панкова Лидија
Марија Спасовска
Татјана Спасевска
Оливера Анѓеловска
Весна Несторовска
Марија Стојковска
Тијана Спасовска
Јасмина Дојчиновска
Елена Велкоска
Ќамиле Спасиќ
Елизабета Крстевска
Маја Ѓорѓиоска
Зујца Димова
Славица Фиданова
Биљана Пеневска
Сузана Секуловска
Ивана Димовска
Елизабета Велигденова
Елена Стојановска


Објект Ѕуница
Лиле Цветаноска
Елена Хасаноска
Сања Николовска
Сузана Ѓорѓиовска


Објект Зелениково
Продановска Роза
Кнежевска Наде
Петрушевска Валентина


Општина Кисела Вода одделение за предучилишно воспитување

тел: 02/2785-459

Ана Ѓуроска - овластен раководител тел: 071/391-167

Охрида Арсовска - советник тел: 076/487-184

Марјана Блажевска - советник тел: 070/285-343


Административна служба
Советник секретар:
Иванова Анѓица - 02/2779-229
Материјален книговодител:
Татјана Пејовска Јанушева - 02/2779-229


Архивар:
Евица Лековиќ - 02/2779-229


Соработник секретар:
Елена Тасевска - 02/2779-229

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala