Едукативната работилница - превенција од заболување со дијабетес

Едукативна работилница на вработените од сите објекти на ЈДГ“8 Март“ - на општина Кисела Вода во Град Скопје од страна на Асоцијацијата за детски дијабет -Баланс МК во соработка со локалната самоуправа на општина Кисела Вода. 

Едукативната работилница се реализираше со воспитно згрижувачкиот кадар за превенција од заболување со дијабетес.


 

-воспитно образовни активности
-згрижување
-нега
-исхрана
-игри и игровни активности
-слободни активности
-проекти
-посети
-излети
-работилници
-куклени и театарски претстави
-хепенинзи (хуманитарни и др.)
-приредби

Цел на активности:

Правилен и нормален психофизички развој на секое дете и негов престој во едукативната и здрава средина.

Императив на целокупната дејност во работата:

-отвореност на градинката
-индивидуален приод
-тимска работа

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala