Прописи

-Законот за заштита на децата

-Статут

-Правилник за систематизација на работните места

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 PDF Формат

pdf

rasadnik