Редакција

За сево ова се грижи професионален тим:

-Директор
-Педагог
-Музички соработник
-Воспитувачи
-Негувателки
-Медицинска сестра
-Административни и технички служби

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 PDF Формат

pdf

rasadnik