Огласи

Оглас за организирање услуги - фотографирање, осигурување и театарски претстави

pdf

 


Известување од совет на родители врз основа на објавен оглас за осигурување на деца за 2020/21

pdf

 


Оглас за осигурување на деца за 2020/21

pdf

 


Оглас активности 2019-2020

pdf